Структура Державного архіву Рівненської області

 

 1.     Апарат управління

 2.     Відділ фінансового та кадрового забезпечення

 3.     Організаційно-аналітичний відділ

 4.     Відділ формування Національного архівного фонду і діловодства

 5.     Відділ забезпечення збереженості документів, обліку і довідкового апарату

 6.     Відділ використання інформації документів

 7.     Сектор режимно-секретної роботи

 

Апарат управління 

Директор: Григорук Микола Іванович  Тел./факс: (0362) 22-34-15, (0362) 23-41-74

Заступник директора: Плахотнюк Галина Іванівна Тел.: 23-42-54 

Заступник директора - головний зберігач фондів:  Демянюк Іван Володимирович Тел.: 26-69-76

 

Відділ фінансового та кадрового забезпечення

Начальник відділу - головний бухгалтер: Ткач Тетяна Олексіївна Тел./факс: (0362) 62-35-80
Провідний бухгалтер – Черевична Олена Анатоліївна Тел./факс: (0362) 62-35-80
Головний спеціаліст з питань кадрової роботи – Сінкевич Ганна Іванівна Тел.: (0362) 69-53-49
Бухгалтер 1 категорії - Григорук Наталія Анатоліївна Тел.: (0362) 69-53-49
Завідувч господарством – Диковицька Тетяна Борисівна Тел.: (0362) 69-51-48


Організаційно-аналітичний відділ

Начальник відділу – Кондратюк Оксана Віталіївна Тел./факс: (0362) 23-63-26

Головний спеціаліст з комп'ютерних технологій - Думанський Веніамін Валерійович Тел.: (0362) 69-51-48

Головний спеціаліст - Полєжаєва Катерина Василівна Тел./факс: (0362) 23-63-26

Головний спеціаліст – Мартиновська Олена Петрівна Тел.: (0362) 23-17-23

Завідувач канцелярією – Хруницька Вікторя Володимирівна Тел./факс: (0362) 23-42-61

 

 Розробляє, разом з іншими відділами, пропозиції щодо основних напрямків розвитку архівної справи в області, річні плани розвитку архівної справи, квартальні, місячні, тижневі плани роботи держархіву.

 Контролює хід реалізації планів розвитку архівної справи, проводить централізований облік і аналіз виконання планових завдань відділами архіву.  

 Вживає заходів для вдосконалення мережі державних та інших місцевих архівних установ.

 Здійснює контроль за виконанням доручень вищих органів, рішень колегії, наказів держархіву області.

 Планує роботу колегії архіву, готує матеріали до її засідань, протоколює засідання і контролює виконання її рішень.

 Проводить реєстрацію нормативних актів в управлінні юстиції обласної держадміністрації. 

 Здійснює науково - методичне керівництво і контроль за діяльністю архівних відділів районних держадміністрацій, міських рад з профільних питань.

 Планує і організовує проведення занять з підвищення кваліфікації працівників архіву і здійснює контроль за їх проведенням; бере участь у різних формах підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників архіву чи інших архівних установ з профільних питань.

 Приймає, реєструє, веде облік, забезпечує зберігання, пошук та відправлення документів.

 Організовує друкарське виготовлення, копіювання, розмноження документів, своєчасне доведення їх до відповідних відділів, виконавців.

 Здійснює контроль за підготовкою, оформленням документів, їх своєчасним виконанням.

 Контролює організацію роботи з документами у відділах, надає їм методичну допомогу.

 Разом із іншими відділами розробляє зведену номенклатуру справ держархіву області, перевіряє відповідність формування документів у справи затвердженій номенклатурі.

 Розробляє інструкцію з діловодства держархіву області.

 Виконує поточне системне та технічне обслуговування комп’ютерної техніки держархіву області.

 Забезпечує технічну готовність роботи електронної пошти, здійснює передачу та прийом інформації по електронній пошті.

 Забезпечує розвиток і функціонування локальної комп’ютерної мережі і телекомунікативних зв’язків між структурними підрозділами держархіву області.

 

Відділ формування Національного архівного фонду і діловодства

 Начальник відділуКозак  Лариса Вікторівна Тел.: (0362) 695-149

 Головний спеціалістБабіч Алла Степанівна  Тел.: (0362) 695-149

 Ст. науковий співробітник  - Довгань Іванна Анатоліївна Тел.: (0362) 69-53-23 

 

Відділ формування Національного архівного фонду та діловодства є одним із структурних підрозділів Державного архіву Рівненської області.

Його основними завданнями є організація роботи, пов’язаної  з внесенням  профільних документів установ, організацій і підприємств до Національного архівного фонду (далі – НАФ), або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них; виявленням юридичних та фізичних осіб, документи яких підлягають внесенню до НАФ; визначенням джерел комплектування Державного архіву Рівненської області документами Національного архівного фонду; прийманням на прохання юридичних та фізичних осіб документів НАФ, що є власністю цих осіб, на постійне чи тимчасове зберігання; перевірянням роботи архівних підрозділів і служб діловодства в органах державної влади, на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності та об’єднань громадян, що перебувають у зоні комплектування Державного архіву Рівненської області, з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них; наданням зазначеним підрозділам і службам методичної допомоги з профільних питань відділу; вивченням і впровадженням передового вітчизняного та зарубіжного досвіду  в галузі забезпечення збереженості документів.

 Функції відділу: розроблення проектів відповідних розділів планів розвитку архівної справи з профільних показників, складання звітів про виконання цих розділів планів; підготовка матеріалів з профільних питань для розгляду на засіданнях колегії, експертно-перевірної комісії, науково-методичної ради, інших дорадчих органів архіву; участь у проведенні занять з підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників архіву та інших архівних установ з профільних питань; ведення протоколів засідань експертно-перевірної комісії держархіву області.

 Для забезпечення успішного виконання завдань, покладених на відділ, працівники відділу мають право одержувати в установленому порядку від підрозділів Рівненської обласної державної   адміністрації,   органів   місцевого   самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, окремих громадян та  об¢єднань громадян інформації, документів та інші матеріалів, необхідних у їх роботі; вимагати від юридичних та фізичних осіб, які мають архівні документи, від часу створення котрих минуло понад 50 років, або які мають намір здійснити відчуження,  вивезення за межі України архівних документів, проведення експертизи цінності таких документів; давати в межах своїх повноважень підприємствам, установам і організаціям обов’язкові для виконання вказівки щодо роботи  архівних підрозділів та роботи з документами; представляти архів на конференціях, нарадах, семінарах у разі розгляду на них профільних питань.

 Обов’язки та відповідальність працівників відділу визначаються у посадових інструкціях, що затверджуються директором архіву.

 Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади директором архіву та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

 Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами архіву, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян;  працівники відділу мають право на відвідування за дорученням керівництва архіву чи дорученням Держкомархіву архівних підрозділів і служб діловодства установ незалежно від форми власності та підпорядкування, а також право доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороняються, для надання методичної та організаційної допомоги.

 

 

Відділ забезпечення збереженості документів,

обліку та довідкового апарту

 

Начальник відділуБерезяк Алла Степанівна Тел.: (0362)  23-42-56

Заступник начальника відділу - Галамай Олена Миколаївна Тел.: (0362) 69-51-48  

Головний спеціаліст - Мельничук Оксана Григорівна Тел.: (0362) 23-42-56

Головний спеціалст - Нікітюк Оксана Олексіївна Тел.: (0362) 23-42-56

Головний спеціаліст - Пилипчук Людмила Григорівна Тел.: (0362) 23-42-56

Старший науковий співробітник - Луцюк Олена Вікторівна Тел.: (0362) 69-51-48

Старший зберігач фондів - Герасимук Катерина Миколаївна

Старший зберігач фондів - Михальчук Марія Трифонівна

Реставратор архівних документів – Бобко Ольга Ростиславівна Тел.: (0362) 69-51-49

Реставратор архівних документів – Лейченко Галина Іванівна  Тел.: (0362) 69-51-49

 

 У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Державноoblik 2го Комітету архівів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами держархіву області, Положенням про архів, а також Положенням про відділ обліку та довідкового апарату.

 Основними завданнями відділу є організація роботи з обліку документів Національного архівного    фонду;   нормативно-методичне забезпечення державного обліку документів   НАФ, які зберігаються в архіві, державних архівних установах, у інших власників;  організація робіт зі створення інформаційно-пошукових систем до   документів архіву, у тому числі шляхом впровадження  автоматизованих систем ; організація роботи з комплектування профільними виданнями, ведення облікової документації і забезпечення збереженості фонду науково-довідкової   бібліотеки  держархіву  області; консультування  працівників державних архівних установ, інших власників документів Національного архівного фонду з профільних питань діяльності.

Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, веде державний облік документів Національного архівногофонду незалежно від місця  зберігання і форм власності на них, у тому числі особливо цінних документів та унікальних пам’яток; організовує роботу щодо включення унікальних документальних  пам'яток до Державного реєстру національного культурного надбання; зберігає облікові документи, здійснює контроль за схоронністю, обліком та використанням облікової документації в державних архівних установах, у  інших власників документів Національного архівного фонду; вносить зміни у всі види облікової документації у зв'язку з  комплектуванням та експертизою цінності документів, розшуком справ, які виявились oblik 3відсутніми внаслідок перевіряння фондів, вдосконаленням та переробкою описів справ, тощо;   готує “Відомості про зміни у складі та обсязі фондів” для  Державного комітету архівів України, надсилає нові і перескладені картки фондів для Центрального фондового каталогу;   створює і вдосконалює довідковий апарат до архівних документів; бере участь у роботі щодо створення та розвитку автоматизованих систем обліку документів та пошуку інформацій по них;  здійснює описування документів, удосконалення описів, їх переробку, каталогізацію документів; разом з відділом формування Національного архівного фонду та діловодства бере участь у роботі з уточнення фондування документів; описує, систематизує книги, брошури, періодичні видання та інші види друкованої продукції, що надходять до фонду науково-довідкової бібліотеки держархіву області;  створює довідково-пошуковий бібліотеки, веде облікову документацію науково-довідкової бібліотеки, відповідає за збереження бібліотечного фонду; обслуговує  користувачів науково-довідкової бібліотеки архіву; організовує виставки видань з фондів бібліотеки; вивчає та задовольняє інформаційні потреби працівників Держархіву області;  надає методичну допомогу з питань державного обліку та довідкового апарату державним архівним установам, іншим  власникам документів Націobliik4онального архівного фонду; розробляє проекти розділів планів розвитку архівної справи з питань державного обліку документів та створення довідкового апарату, складає звіти про виконання цих розділів планів; бере участь у науково-дослідних роботах, підготовці  нормативно -  методичних документів з профільних питань діяльності, впроваджує у практику роботи результати наукових досліджень і методичних  розробок, а також передовий досвід роботи; готує матеріали з профільних питань для розгляду на засіданнях  колегії, інших дорадчих органах архіву; бере участь у проведенні підвищення кваліфікації  та перепідготовці працівників архівів та інших установ з профільних питань.

 Задоволенню зростаючого інтересу до архівних документів служить система довідкового апарату: електронна версія фондового каталогу,   система каталогів (іменного, географічного, систематичного), каталогу метричних книг, що зберігаються у держархіві області; покажчики, описи,

 

 

 

Відділ використання інформації документів

Начальник відділу – Леонова Людмила Анатоліївна Тел.: (0362) 23-17-23

Головний спеціаліст – Новак Галина Іванівна Тел.: (0362) 23-42-61

Головний спеціаліст – Трусік Неля Леонідівна Тел.: (0362) 69-53-23 

Архівіст - Гумінська Олена Іванівна

Головний спеціаліст – Самсонюк Тетяна Миколаївна Тел.: (0362) 69-53-23

Головний спеціаліст – Червінська Ольга  Михайлівна Тел.: (0362) 23-30-04


Сектор режимно-секретної роботи

Завідувач сектору - Баньковський Віктор Борисович Тел.: (0362) 23-52-41

Провідний інженер - Молодико Інна Богданівна Тел.: (0362) 23-52-41